ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ «PERFORMANCE RANKING OF SCIENTIFIC PAPERS FOR WORLD UNIVERSITIES» ΤΟΥ NATIONAL TAIWAN UNIVERSITY

Σημαντικές διακρίσεις για το ΕΚΠΑ στην κατάταξη «Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities» του National Taiwan University

Την 206η θέση στον κόσμο καταλαμβάνει για το 2020 το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ανάμεσα στα 900 καλύτερα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, σύμφωνα με τον διεθνώς αναγνωρισμένο πίνακα κατάταξης «Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities».  Σε σχέση με το 2019 το ΕΚΠΑ ανέβηκε έξι (6) θέσεις, καταλαμβάνοντας την 1η Θέση μεταξύ των έξι (6) Ελληνικών Πανεπιστημίων που συμπεριλαμβάνονται στον συγκεκριμένο πίνακα κατάταξης (Βλ. Πίνακα 2).  Επιπροσθέτως στην κατάταξη των Πανεπιστημίων  σε επιμέρους επιστημονικούς τομείς το ΕΚΠΑ βρίσκεται μεταξύ των άλλων, στην 123η θέση στον κόσμο στην Ιατρική (βλ. Πίνακα 3). Στην κατάταξη των επιμέρους επιστημονικών αντικειμένων το ΕΚΠΑ βρίσκεται στο top 100  στην Ανοσολογία και στην Φαρμακευτική – Τοξικολογία, στο  top 150 στην Κλινική Ιατρική και τη Φυσική, και στο top 200 στην Επιστήμη του Διαστήματος (βλ. Πίνακα 4).

Η επιλογή των 900 πανεπιστημίων έγινε ύστερα από προαξιολόγηση τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ανώτατων ιδρυμάτων, των οποίων τα στοιχεία εξετάσθηκαν αρχικώς. Η τελική ένταξη στον εν λόγω πίνακα κατάταξης βασίστηκε στις πληροφορίες που προέρχονται από τους βασικούς δείκτες επιστήμης (Essential Science Indicators ESI).

Επιπρόσθετα της συνολικής κατάταξης, ο συγκεκριμένος φορέας περιλαμβάνει κατατάξεις σε 6 ευρύτερα επιστημονικά πεδία (fields), καθώς και σε 24 συγκεκριμένα επιστημονικά αντικείμενα (subjects). Και εδώ το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει επιτύχει σημαντικές διακρίσεις έχοντας συμπεριληφθεί στα κορυφαία Πανεπιστήμια στα πέντε από τα έξι επιστημονικά πεδία (βλ. Πίνακα 3). Ιδιαίτερη μνεία θα πρέπει να γίνει στο επιστημονικό πεδίο της Ιατρικής το οποίο τοποθετείται στην 123η θέση στον κόσμο, στις επιστήμες της ζωής στην 236η θέση στον κόσμο και στις φυσικές επιστήμες (243η θέση παγκοσμίως).

Και στην επιμέρους κατάταξη των Πανεπιστημίων σε συγκεκριμένα επιστημονικά αντικείμενα, το ΕΚΠΑ έχει συμπεριληφθεί  και αξιολογηθεί θετικά σε 17 από τα 24 αντικείμενα της Κατάταξης (βλ. πίνακα 4). Μεταξύ των επιστημονικών αντικειμένων που διακρίθηκαν στην κατάταξη, αναφέρουμε την Φαρμακολογία – Τοξικολογία στην  οποία το ΕΚΠΑ βρίσκεται στην 81η θέση παγκοσμίως, την Ανοσολογία  στην 82η θέση, την Κλινική Ιατρική στην 107η θέση παγκοσμίως, την Φυσική στην 147η θέση και τις επιστήμες του διαστήματος στην 177η θέση παγκοσμίως.

Η αξιολόγηση «Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities» στηρίζεται αποκλειστικά στο ερευνητικό έργο που παράγεται και δημοσιεύεται σε κάθε Ίδρυμα, στην απήχηση που επιτυγχάνουν οι δημοσιευμένες εργασίες των μελών ΔΕΠ και ερευνητών του, καθώς και στην τελική ιδιαίτερη διάκρισή και αναγνώριση που λαμβάνουν ως δημοσιεύσεις με υψηλή απήχηση. Κατατάξεις όπως η συγκεκριμένη είναι ιδιαίτερα σημαντική,  διότι δεν επηρεάζεται από τους πόρους που διατίθενται σε ερευνητικούς σκοπούς, από τις υποδομές εκπαίδευσης και τα μεμονωμένα επιτεύγματα μελών ΔΕΠ αλλά από τη διαχρονική  και υψηλού επιπέδου και συνέπειας  επιστημονική έρευνα που λαμβάνει χώρα σε Πανεπιστήμια όπως το ΕΚΠΑ. 

Στην πρώτη της έκδοση, το 2007, συντάχθηκε από το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της Ανώτατης Εκπαίδευσης της ΤΑΙΒΑΝ (HEEACT).  Από το 2012 και μετά την ευθύνη συλλογής, επεξεργασίας των στοιχείων και δημοσίευσης της κατάταξης έχει το Εθνικό Πανεπιστήμιο της Ταιβάν (National Taiwan University). Βασίζεται  αποκλειστικά στις επιστημονικές δημοσιεύσεις των καθηγητών και ερευνητών των Πανεπιστημίων και στην απήχηση που αυτές έχουν στην διεθνή επιστημονική κοινότητα.

Τα κριτήρια αξιολόγησης για το 2020 περιλαμβάνουν οκτώ  (8) δείκτες. Αυτοί οι δείκτες αντιπροσωπεύουν και ενσωματώνουν τρία διαφορετικά κριτήρια απόδοσης των επιστημονικών δημοσιεύσεων: την παραγωγικότητα της έρευνας, τον αντίκτυπο της έρευνας και την αριστεία της έρευνας. Ο  Πίνακας 1 παρουσιάζει τους δείκτες αξιολόγησης και  τις αντίστοιχες σταθμίσεις για κάθε δείκτη.

Πίνακας 1: Κριτήρια Κατάταξης του Πίνακα «Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities» για το 2020

Κριτήρια

Overall Performance Indicators

Βαρύτητα

Παραγωγή Έρευνας

Ο αριθμός των άρθρων τα τελευταία 11  χρόνια (2009-2019)

10%

25%

Ο αριθμός των άρθρων του τρέχοντος έτους (2019)

15%

Επίδραση Έρευνας

Ο αριθμός των ετεροαναφορών τα τελευταία 11 χρόνια  (2009-2019)

15%

35%

Ο αριθμός των ετεροαναφορών τα τελευταία 2 χρόνια  (2018-2019)

10%

Ο μέσος όρος ετεροαναφορών τα τελευταία 11 χρόνια (2009-2019)

10%

Ερευνητική Αριστεία

Τα άρθρα h-index των τελευταίων δύο ετών  (2018-2019)

10%

40%

Αριθμός Άρθρων με υψηλό αριθμό ετεροαναφορών (2009-2019)

15%

Αριθμός Άρθρων την τρέχουσα χρονιά σε περιοδικά υψηλής απήχησης (2018-2019)

15%

Πηγή: Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities: http://nturanking.csti.tw/methodoloyg/indicators  

 

Πίνακας 2: Η θέση του ΕΚΠΑ στον Πίνακα Κατάταξης «Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities»

Παγκόσμια

Θέση

2020

Παγκόσμια Θέση

2019

Θέση στη Χώρα 2020

Πανεπιστήμιο

Συνολικός Βαθμός

Άρθρα 11 Ετών

Τρέχοντα Άρθρα

Αναφορές

11 ετών

Τρέχουσες Αναφορές

Μέσος Όρος αναφορών

Η-Index

HICI Άρθρα

Hi Impact Άρθρα περιοδικών

206

213

1

Εθνικό &  Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

37,3

34,5

39,6

27,7

35,9

58,2

59,9

27

28,3

362

363

2

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

34

32,1

37

25,9

32,5

52,4

51

24,7

26,8

492

501-550

3

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

32,4

27,6

32,3

24,1

29,2

62,2

46,6

23,4

25,5

499

501-550

4

Πανεπιστήμιο Κρήτης

32,3

27,7

32,2

24,3

29,3

64,6

44

23

25,4

501-550

551-600

5

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

-

-

-

-

-

-

-

-

-

701-750

701-750

6

Πανεπιστήμιο Πατρών

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Πηγή: Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities

http://nturanking.csti.tw/ranking/ByCountry/2020/GR  

 

 

 

 

Πίνακας 3: Η κατάταξη του ΕΚΠΑ στα επιμέρους Επιστημονικά Πεδία

α/α

Επιστημονικό Πεδίο

2020

2019

2018

1.

Γεωργία-Γεωπονική

401-450

401-450

401-450

2.

Επιστήμες της Ζωής

236

216

289

3.

Ιατρική

123

120

140

4.

Φυσικές Επιστήμες

243

261

282

5.

Κοινωνικές Επιστήμες

351-400

351-400

298

Πηγή: Πίνακας Κατάταξης Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities

http://nturanking.csti.tw/ranking/bySchoolName/University%20of%20Athens 

 

 

Πίνακας 4: Η κατάταξη του ΕΚΠΑ σε συγκεκριμένα επιστημονικά αντικείμενα

α/α

Επιστημονικό Αντικείμενο

2020

2019

2018

1.

Γεωργικές Επιστήμες

301-350

301-350

401-450

2.

Χημική Μηχανική

351-400

401-450-

301-350

3.

Χημεία

401-450

401-450

451-500

4.

Πολιτική Μηχανική

234

265

186

5.

Κλινική Ιατρική

107

109

-

6.

Επιστήμες των Υπολογιστών

401-450

351-400

351-400

7.

Ηλεκτρική Μηχανική

351-400

301-350

351-400

8.

Ανοσολογία

82

89

-

9.

Μαθηματικά

351-400

351-400

351-400

10.

Μικροβιολογία

260

241

-

11.

Μοριακή Βιολογία και Γενετική

256

269

-

12.

Νευροεπιστήμες και Συμπεριφορά

287

258

-

13.

Φαρμακολογία και Τοξικολογία

81

95

94

14.

Φυσική

147

159

206

15.

Επιστήμη των Φυτών και των Ζώων

451-500

451-500

451-500

16

Κοινωνικές Επιστήμες  Γενικά

292

287

-

17.

Επιστήμη του Διαστήματος

177

210

-

Πηγή: Πίνακας Κατάταξης Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities

http://nturanking.csti.tw/ranking/bySchoolName/University%20of%20Athens

 

Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί σημαντική άνοδος του ΕΚΠΑ στην εν λόγω κατάταξη, γεγονός που αποδεικνύει την σημαντική ερευνητική παραγωγή του Ιδρύματος, η οποία συνεχίστηκε απρόσκοπτα και παρά τα προβλήματα, στην περίοδο της οικονομικής κρίσης (βλέπε πίνακα 5)

 

Πίνακας 5: Η θέση του ΕΚΠΑ στον Πίνακα Κατάταξης NTUA 2007-2020

Έτος

Διεθνής Θέση

Άνοδος Θέσεων

2020

       206

     + 95

2007

       301

                       -

Πηγή: Πίνακας Κατάταξης Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities

http://nturanking.lis.ntu.edu.tw/ranking/bySchoolName/University%20of%20Athens

 

Επιπροσθέτως, η άνοδος κατά 95 θέσεις μεταξύ των ετών 2007-2020, δεικνύει και την σημαντική επίδραση του ερευνητικού έργου του ΕΚΠΑ στην ακαδημαϊκή κοινότητα, διότι έχει φαίνεται από τους δείκτες ότι αυξηθεί σημαντικά  ο αριθμός άρθρων με υψηλό αριθμό ετεροαναφορών και οι δημοσιεύσεις σε περιοδικά υψηλής απήχησης.