ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020

Ακολουθεί η απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Ρυθμίσεις σχετικά με την εκπαιδευτική διαδικασία των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου, τη διενέργεια κλινικών και εργαστηριακών ασκήσεων, την πρακτική άσκηση φοιτητών και τη διεξαγωγή των εξετάσεων κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020», όπως δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β΄ 1935/20.5.2020).

Με την ως άνω απόφαση ρυθμίζονται σημαντικά ζητήματα σχετικά με την ολοκλήρωση του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, με σημαντικότερα τα ακόλουθα:

α) η εκπαιδευτική διαδικασία θα ολοκληρωθεί αποκλειστικά με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, πλην της διεξαγωγής των κλινικών και εργαστηριακών ασκήσεων.

β) παρέχεται η δυνατότητα μείωσης του αριθμού των διδακτικών εβδομάδων σε λιγότερες από δεκατρείς (13), αλλά όχι σε λιγότερες από δέκα (10) για κάθε πρόγραμμα σπουδών, αλλά και η δυνατότητα παράτασης του εξαμήνου για παραπάνω από δύο (2) εβδομάδες, σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε προγράμματος σπουδών προκειμένου να ολοκληρωθεί ομαλά η εκπαιδευτική διαδικασία.

γ)  αποσαφηνίζεται ο τρόπος διεξαγωγής των εργαστηριακών και κλινικών ασκήσεων με στόχο την ομαλή ολοκλήρωσή τους (αναπλήρωση διδακτικών ωρών, διεξαγωγή κλινικών ή εργαστηριακών ασκήσεων κατά τις ημέρες Σάββατο και Κυριακή ή ακόμη και κατά την εξεταστική, κατόπιν απόφασης του αρμοδίου οργάνου).

δ) παρέχονται εναλλακτικές δυνατότητες σχετικά με την συνέχιση και ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης των φοιτητών για τα προγράμματα πρώτου και δεύτερου κύκλου σπουδών.

ε) ορίζονται θέματα σχετικά με τον χρόνο, τον τρόπο και τα μέσα διεξαγωγής των εξετάσεων (γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, εργαστηριακές ασκήσεις, γραπτή ή προφορική εξέταση με φυσική παρουσία των φοιτητών, γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους). Ειδικότερα, στην περίπτωση των μεθόδων εξ αποστάσεως εξέτασης θα πρέπει να ληφθεί αιτιολογημένη απόφαση της Συγκλήτου, στην οποία ορίζονται ζητήματα σχετικά με το αδιάβλητο και την αξιοπιστία διενέργειας της αξιολόγησης, αλλά και την τήρηση της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Υπουργική Απόφαση