ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ»

Tο Πανεπιστήμιο Aθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦEK 64/29-1-19 (τ.Γ΄) δημοσιεύτηκε η προκήρυξη   μίας  (1) θέσης  καθηγητή ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 15784 Ζωγράφου, τηλ.:210 727 6336)

ΤΟΜΕΑΣ: Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας

-Αριθ. Προκήρυξης 1819016748/24-12-18 /27-11-2019 (ΑΔΑ: ΩΕ8646ΨΖ2Ν-ΠΤΚ)

  • Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή  με γνωστικό αντικείμενο «Στατιστική»

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις  5-4-2019.

      Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών.

ΕΛΜΑ