ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΣΩ ΧΡΕΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙ?

«Παροχή υπηρεσιών πλήρους τεχνικής υποστήριξης μέσω της χρέωσης των παραγόμενων αντιγράφων των φωτοτυπικών μηχανημάτων (πολυμορφικών εκτυπωτών), των οίκων SAMSUNG,KYOCERA και CANON» που βρίσκονται εγκατεστημένα και καλύπτουν ανάγκες  των Διοικητικών Υπηρεσιών και Τμημάτων του Ιδρύματος»

Το Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, προκειμένου να προβεί στην “παροχή υπηρεσιών πλήρους τεχνικής υποστήριξης, μέσω της χρέωσης των παραγόμενων αντιγράφων, των φωτοτυπικών μηχανημάτων (πολυμορφικών εκτυπωτών), των οίκων SAMSUNG, KYOCERA και CANON» που βρίσκονται εγκατεστημένα και καλύπτουν ανάγκες Διοικητικών Υπηρεσιών και Τμημάτων του Ιδρύματος”, σας προσκαλεί  όπως υποβάλετε την οικονομικής σας προσφορά (πρωτότυπη με σφραγίδα – υπογραφή), σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος I, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, στην ακόλουθη διεύθυνση:

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Τμήμα Προμηθειών

Χρήστου Λαδά 6, 10561 Αθήνα (3ος όροφος, γρ.33)

 ή με αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (με υπογεγραμμένα τα σχετικά έγγραφα με χρήση ψηφιακής υπογραφής κατά τα νόμιμα), στην διεύθυνση procurements[at]uoa[dot]gr,

έως και την 10η Νοεμβρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 10.322,58 € πλέον  ΦΠΑ, ήτοι εν συνόλω 12.800,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Ιδρύματος οικονομικού έτους 2021 (ΚΑΕ: 00.0887).

Πρόσκληση

Οικονομική προσφορά