ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΕΥΡΙΠΟΥ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την για την  «Υποστήριξη / συντήρηση τηλεφωνικού κέντρου του συγκροτήματος Ευρίπου (Συντήρηση αδειών χρήσης, αναβαθμίσεις λογισμικού) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών»

Το Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, προκειμένου να προβεί στην « Υποστήριξη / συντήρηση τηλεφωνικού κέντρου του συγκροτήματος Ευρίπου (Συντήρηση αδειών χρήσης, αναβαθμίσεις λογισμικού) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» καλεί κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι σε θέση να παρέχει τις υπηρεσίες που περιγράφονται στην πρόσκληση και στο παράρτημα Ι  που επισυνάπτονται, όπως εκδηλώσει το ενδιαφέρον του με κατάθεση οικονομικής προσφοράς (πρωτότυπη με σφραγίδα – υπογραφή) στο Τμήμα Προμηθειών του ΕΚΠΑ (Χρήστου Λαδά 6, 105 61 Αθήνα / 3ος όροφος, γραφείο 33) ή με αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (procourements[at]uoa[dot]gr), ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο έως και την27-05-2020 ημέρα Τετάρτη και  ώρα 15.00 μμ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ανωτέρω προμήθειας  ανέρχεται στο ποσό των 2.225,00 € συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ 24%, και βαρύνει τον ΚΑΕ 00.0884 του Τακτικού Προϋπολογισμού του Ε.Κ.Π.Α.  των οικονομικών  ετών 2020 και 2021.

Πρόσκληση

Παράδειγμα οικονομικής προσφοράς